en non-profitorganisaties. Ook komen er vaste contactpersonen voor hen binnen de iOZI’s. Focus op talent De internationale concurrentie om wetenschappelijk toptalent wordt de komende jaren steeds groter. De VU vergroot haar aantrekkingskracht op toptalent met een aantal maatregelen: • De VU gaat individuele prestaties van onderzoekers sterker belonen met een bonus voor Vernieuwingsimpuls (VI) en ERC-subsidies. • Het trainings- en ondersteuningstraject voor onderzoekers om hen voor te bereiden op het indienen van onderzoeksvoorstellen bij NWO (VI) en ERC wordt waar nodig verbeterd en geïntensiveerd. • De VU zoekt naar mogelijkheden om het aantal kwalitatief goede aanvragen voor Vernieuwingsimpuls en ERC-subsidies te verhogen, onder andere door buitenlands talent naar de VU te halen en hen te begeleiden bij het aanvragen van persoonsgebonden onderzoekssubsidies. • De subsidieregeling voor onderzoekers van wie het onderzoeksvoorstel als subsidiabel is beoordeeld door NWO/ERC, maar die geen onderzoeksbeurs hebben gekregen, wordt op zijn doelstelling geëvalueerd. Aandachtspunt daarbij is het wervend vermogen van de Alfa- en gammawetenschappers. Afweging is de middelen in te zetten om de ontwikkeling te stimuleren van onderzoekers op het niveau tussen VIDI en VICI/ ERC Advanced Grant. • VU stelt een universitair profileringsfonds in met het De doel cruciaal talent binnen de drie profilerende thema’s aan te trekken of te behouden. Het gaat om tijdelijke steun en er is een matching van 50 procent vanuit de faculteit. Ook wordt met steun van dit fonds een aantal universiteitshoogleraren benoemd. • oponderzoekers (onderzoekers met een VICI, ERC T Advanced Grant of een Spinozapremie, KNAW oogleraren en universiteitshoogleraren) krijgen een h aantal bijzondere faciliteiten, met als belangrijkste een teaching assistant om hen bij onderwijstaken te ondersteunen. • Topprestaties worden beter zichtbaar gemaakt op de website en in de hal van het hoofdgebouw. • Wetenschappelijke loopbaanpaden worden flexibeler zodat meer maatwerk mogelijk is. De VU koppelt trans- parante afspraken aan een loopbaanperspectief waar door voor wetenschappers een helder beeld ontstaat over hun carrièremogelijkheden. Concreet betekent dit: - Geselecteerde jonge talentvolle wetenschappers van binnen of buiten de VU die minimaal gepromoveerd zijn, krijgen een vijfjarig traject aangeboden in de vorm van een tenure track. Bij excellent functioneren wordt dit omgezet in een vast dienstverband en vindt een bevordering plaats. Zo krijgen pas gepromoveerde werknemers snel duidelijkheid over hun toekomst. - De functies boven UD-rang worden op basis van prestatieafspraken toegekend. - Nieuwe hoogleraren worden in beginsel benoemd voor vijf jaar, met de mogelijkheid van een vaste benoeming na deze periode. Randvoorwaarde bij deze maatregelen is dat elke faculteit haar bevorderingsbeleid formuleert. • Maatregelen worden genomen om de doorstroming van vrouwelijk talent in hoge wetenschappelijke functies te bevorderen. Onder andere stelt de VU de Fenna Diemer Lindeboom-leerstoelen in en ontwikkelt ze een richtlijn voor het scouten van vrouwelijk talent. Specifieke aandacht is er voor diversiteit bij werving en talentontwikkeling. • De VU werft gericht buitenlands toptalent voor de onderzoeksmasters en bijbehorend PhD-traject. • Onderzocht wordt welke specifieke maatregelen nodig zijn om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse wetenschappers om aan de VU te werken. Bijzondere samenwerkingsvormen Samenwerking met PThU De Faculteit der Godgeleerdheid gaat intensief samenwerken in het onderwijs en onderzoek met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), die voor een groot deel op de VU-campus wordt gehuisvest. Hierdoor versterkt de VU haar positie aanzienlijk in het wetenschappelijk onderwijs over en onderzoek naar religie en levensbeschouwing. Sport en sport-as De VU bouwt haar huidige sterke positie op het terrein van topsport, breedtesport en gezondheid uit tot een gerenommeerd nationaal kenniscentrum met een internationale uitstraling en sterke connecties met het praktijkveld van de sport. Hierbij werkt de VU op lokaal niveau samen met het VUmc, de gemeente Amsterdam, Topsport Amsterdam en het daaraan gelieerde Centrum voor Topsport en Onderwijs, en op landelijk niveau met andere belangrijke kennisinstellingen op dit terrein, waaronder de Rijks Universiteit Groningen. 26 Pagina 27

Pagina 29

Scoor meer met een webshop in uw uitgaves. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaves online.

Instellingplan Vrije Universiteit 2011-2015 Lees publicatie 24Home


You need flash player to view this online publication